Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatieavond, 06 mei 2024 19:30:00

Algemene vergader informatie

Informatieavond Wonen

Als bijlage is de getoonde presentatie op de informatieavond wonen van 6 mei 2024 opgenomen. Ook zijn de sheets van D66 met vragen/opmerkingen over het woningmarktonderzoek opgenomen.

Hieronder staat een  terugkoppeling vanuit de organisatie naar aanleiding van het gesprek over het woningmarktonderzoek voor de gemeente Schagen op deze avond:

Definitie Huishouden in het onderzoek:

‘Eén of meer personen die samen een zelfstandige woonruimte bewonen’.

Huishoudens in de Primos-prognose 2022:

De Primos-prognose sluit voor de (nationale) bevolking aan op de nationale prognose van het CBS, maar maakt voor de huishoudensontwikkeling een eigen prognose. Uitgangspunt in deze prognose vormen de realisatiecijfers uit de CBS-huishoudenstatistiek, die gebaseerd is op de Basis Registratie Personen (BRP). De Primos-prognose raamt per gemeente en per buurt het aantal inwoners naar leeftijd en geslacht, huishoudens naar samenstelling en leeftijd, alsmede de woningbehoefte. Op nationaal niveau komt de prognose overeen met de bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die in december 2021 is gepubliceerd. De veronderstellingen van het CBS ten aanzien van onder meer de toekomstige ontwikkeling van het gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw krijgt, de toekomstige levensverwachting en het verwachte aantal immigranten en emigranten worden in de Primos-prognose overgenomen. Op basis van gemeentespecifieke trends in geboorte, sterfte, binnenlandse en buitenlandse migratie en huishoudensvorming wordt de bevolkingsontwikkeling geraamd. Vanuit de bevolkingsprognose wordt vervolgens binnen Primos een huishoudensprognose en een woningbehoefteraming opgesteld.

Het CBS gaat uit van historische gemiddelden en voorspelt deze door naar de toekomst. Daardoor kunnen jaarlijkse gemiddelden lager zijn dan wat er daadwerkelijk plaats vindt vanwege de oorlog in Oekraine en huisvesting van statushouders.

Recreatiewoningen:

Recreatiewoningen worden technisch niet gezien als zelfstandige woonruimte en zijn niet beschikbaar in de data die als bron is gebruikt in het woningmarktonderzoek. Oftewel: recreatiewoningen zijn niet meegenomen ook al mag daar (gedoogd) permanent gewoond worden. De (permanente) bewoning van recreatiewoningen is geen onderdeel van dit onderzoek, ervanuit gaande dat recreatiewoningen niet bedoeld zijn voor permanente bewoning. Wat niet wegneemt dat dit niet gebeurt. Dit vraagt om verdiepend onderzoek als de wens er is om dat te inventariseren.

  

Datum:
06 mei 2024, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen