Technische vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Vragen RIM 119a De Omloop (PvdA) 2 documenten

Vragen RIM 121 Muggenburg Zuid (PvdA) 2 documenten

Jess Lokaal Technische Vragen over bestemming van de woningen aan de Zeeweg boven de winkels 2 documenten

Vraag over lening SSG (D66) 2 documenten

Vragen RIM 120 Grondprijzenbrief 2024 (PvdA) 2 documenten

Woningmarktonderzoek 1 document

Vragen fietspad Trambaan VVD 2 documenten

Standplaatsenbeleid (Wens4U) 2 documenten

Doelgroepenverordening Schagen 2023 (D66) 3 documenten

Verkeerscirculatieplan (CDA) 2 documenten

Aanvullende vragen D66 verkoop gemeentegrond aan Dergmeerweg 2 documenten

Vragen netcongestie bedrijventerrein Lagedijk (CDA) 2 documenten

Vragen besluiten Omgevingswet (JessLokaal) 2 documenten

Vragen voortgang maatregelen N9 (VVD) 2 documenten

Vragen Wens4U over de belbus 2 documenten

Vragen tijdens OV 28-11 RIM PPLG (PvdA) 1 document

Communicatie wateroverlast Callantsoog (CDA) 2 documenten

Gebiedsvisie Sint Maartenszee (VVD) 2 documenten

Vragen gebruik kerk Petten (JessLokaal) 2 documenten

Horeca exploitatie kerkje Petten (CDA) 2 documenten

Vraag OV 28-11 zwemles kindpakket 1 document

Vraag OV 28-11 duurzaamheidslening (GroenLinks) 1 document

Vraag OV 28-11 leges krediet Noorderlicht (D66) 1 document

Vragen OV 28-11 forensenbelasting (JessLokaal) 1 document

Vragen 2e tussenraportage (D66) 2 documenten

Vragen tijdens OV 28-11 RIM Cameratoezicht (CDA) 1 document

Vragen Seniorenpartij Schagen Mantelzorg 2 documenten

Vragen doelgroepverordening woningbouw (VVD) 2 documenten

Vragen Omgevingswet adviesrecht (D66) 2 documenten

Strategisch informatiebeleid (CDA) 2 documenten

Verkeerveiligheid (JessLokaal) 4 documenten

veiligheid Schagerweg (VVD) 2 documenten

Vragen Nota Grondbeleid tijdens raad 31 oktober (diverse fracties) 1 document

Onderhoud Sint Maartenzee (JESSLokaal) 2 documenten

De Jagerstraat (JessLokaal) 2 documenten

Aanrijtijden van Noot (PvdA) 2 documenten

Verkoop percelen Dergmeerweg (D66) 3 documenten

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen (Wens4U) 2 documenten

Maatregel 2.1.13P-C4 - aanleggen veilige fietsoversteek (CDA) 4 documenten

Vragen D66 Noorderpoort 1 t/m 31 - hoek Sportlaan 2 documenten

Herplanting bomen (Wens4U) 2 documenten

Vragen D66 Meerjarenprogramma Grondbeleid 2 documenten

Exploitatie Multitreffer, incl. aanvullende vraag (D66) 4 documenten

Schagerweg Schagerbrug (aanvullende vragen) (VVD) 2 documenten

Nieuwe Polderweg 6 Waarland (D66) 2 documenten

Vragen CDA nav beantwoording art 43 vragen beleid microturbines 2 documenten

OV 11-10 vragen VVD over grondbeleid en programmabegroting 2024 3 documenten

Glasvezeloverzicht aanvullend (SP) 2 documenten

Vragen begroting 2024 VVD 1 document

Vragen Begroting 2024 Seniorenpartij 2 documenten

Vragen Begroting 2024 PvdA 3 documenten

Vragen Begroting 2024 JessLokaal 3 documenten

Vragen begroting 2024 D66 2 documenten

Vragen CDA Begroting 2024 en meerjarenraming 2 documenten

Schagerweg Schagerbrug (VVD) 2 documenten

Vragen en antwoorden vragen VVD inzake opdrachtformulering extern onderzoek beleidsregels standplaatsen 1 document

Standplaatsenbeleid (CDA) 3 documenten

Standplaatsenbeleid (PvdA) 2 documenten

Vragen Meerjarenprogramma grondbeleid 2023 (JessLokaal) 3 documenten

Vragen inzake maatregelen N9 't Zand 1 document

Selschardijk (PvdA) 2 documenten

Glasvezeloverzicht (JessLokaal) 2 documenten

Wat is het resultaat van de proef kostendelersnorm en samenwonen in de bijstand (PvdA) 2 documenten

Bruggen Muggenburg VVD 2 documenten

Aantal leden Groenoord gebruikers (SP) 2 documenten

Brug Steenloperpad Wens4U 2 documenten

Selschardijk 14A Sint Maarten (D66) 2 documenten

Wijzendweg 14A Sint Maarten (D66) 2 documenten

Staking asielzoekers Petten PvdA 2 documenten

Woningverkoop project Landsheer (D66) 2 documenten

Verbouw Multitreffer (D66) 3 documenten

Groenoord en garantstelling (CDA) 1 document

Vragen glasvezel (VVD) 2 documenten

VVD vraag over plantenbakken Keinsmerweg Schagerbrug 2 documenten

Vragen Jess Lokaal naar aanleiding van de informatieavond Kunst- en cultuurbeleid 1 document

Vragen Nes 32 (D66) 2 documenten

Zienswijzen Ontwikkelvisie Stad Schagen (Wens4U) 2 documenten

Mondeling gestelde vraag D66 Kadernota Multitreffer 1 document

Bestemmingsplan Centrumgebied Waldervaart (GroenLinks) 2 documenten

Langlopende dossiers (Seniorenpartij) 2 documenten

Vragen parkeerplaatsen stad Schagen (Seniorenpartij) 2 documenten

Heuvellandschap Delftweg Tuitjenhorn (Seniorenpartij) 2 documenten

Contact met gemeente (Seniorenpartij) 2 documenten

Economie (Seniorenpartij) 2 documenten

Mondeling gestelde vragen gemeentewerf Schagerbrug (Seniorenpartij) 1 document

Vervolgvragen VVD Schagen inzake saldo duurzaamheidsleningen voormalig gemeente Zijpe 2 documenten

Duurzaamheidslening (VVD) 1 document

Actualisatie beleid zonneparken (D66) 3 documenten

Vragen diverse fracties ihkv Kadernota 2024 9 documenten

N.a.v. RIM Multitreffer (CDA) 3 documenten

Beantwoording mondelingen vragen Oordeelsvormende vergadering 20 juni 2023 Actualisatie beleid zonneparken. 1 document

Vragen jaarrekening 2022 5 documenten

Bruggen in Schagen (CDA) 2 documenten

Openbare (LED)-verlichting (JessLokaal) 2 documenten

Evenementenvergunningen (JessLokaal) 2 documenten

Grondwaarden (Seniorenpartij Schagen) 3 documenten

Microturbines (Seniorenpartij) 3 documenten

Nav RIM 037 USP Sint Maarten (PvdA) 3 documenten

Beleid zonneparken (PvdA) 2 documenten

Compensatieovereenkomst Corfwater (D66) 2 documenten

VIS-parel (JessLokaal) 2 documenten

Stookoverlast (PvdA) 2 documenten

Peuters en taal (PvdA) 2 documenten

Sandepark Groote Keeten - brandgangen (CDA) 2 documenten

Muurschilderingen (VVD) 2 documenten

Vragen duurzaamheidslening (SP) 2 documenten

Vragen VVD Schagen over advies Elke regio telt 3 documenten

vleermuisschermen (VVD) 2 documenten

Aanvullende vragen over BP Jozef Israëlstraat (D66) 2 documenten

De Groene Traverse (VVD) 4 documenten

Burgerberaad G1000 (VVD) 1 document

Beschut werken (PvdA) 2 documenten

Beantwoording vragen tijdens oordeelsvormende vergadering 18 april over BP Jozef Israëlstraat 1 document

Beschermd wonen (PvdA) 2 documenten

Beantwoording vragen tijdens oordeelsvormende vergadering 18 april over BP Hotel Corfwater 4 documenten

Groenoord (VVD) 2 documenten

Uitgangspunten Kadernota 2023 (VVD) 2 documenten

Beleid miniwindturbines (VVD) 2 documenten

Corfwater (D66) 1 document

Bestemmingsplan Hotel Corfwater (JESSLokaal) 4 documenten

Bescherm Wonen (VVD) 2 documenten

Vragen inzake op brief Verkeersveiligheid Burgerbrug en Burgervlotbrug (VVD) 3 documenten

Keinsmerbrug (VVD) 2 documenten

Nav RIM 117 Berenschot onderzoek (CDA) 1 document

Bestemmingsplan Centrumgebied Waldervaart (D66) 2 documenten

Stremming vlotbrug Sintmaartensvlotbrug (VVD) 2 documenten

Schoolontbijt (Seniorenpartij) 2 documenten

Stand van zaken Centrumplan Walderwaart (Wens4U) 2 documenten

Huisvesting Oekraïners Tuitjenhorn en Warmenhuizen 2 documenten

Aanvullende vragen organisatie informatieavonden (JessLokaal) 2 documenten

nav RV huisvesting Oekrainers Tuitjenhorn (JessLokaal) 3 documenten

differentiatie rioolheffing (SP) 2 documenten

Programma Stedelijk Water en Riolering (JessLokaal) 2 documenten

camera bewaking Rozenlaan (JessLokaal) 2 documenten

financiering 4 projecten (PvdA) 1 document

aanvullende financiering 4 projecten nav OV 21 febr (VVD) 3 documenten

publicatie plannen en besluiten (D66) 2 documenten

plaatsing camera's (Seniorenpartij) 2 documenten

Diverse mondelinge vragen inzake verordening afvoer hemel en grondwater OV 21 februari 1 document

Beantwoording diverse mondelinge vragen inzake aanvullende financiering tijdens oordeelsvormende vergadering 21 februari 2023 1 document

Beantwoording diverse mondelinge vragen inzake PSWR tijdens oordeelvormende vergadering 21 februari 2023 1 document

Uitvoeringsprogramma VTH (JessLokaal) 2 documenten

Aanvullende vragen financiering (D66) 2 documenten

Glasvezelbekabeling (JESSLokaal) 2 documenten

Cameratoezicht (GL) 2 documenten

Organisatie informatieavonden (JessLokaal) 2 documenten

Aanvullende vragen GL nav art 43 vuurwerk 2 documenten

Uitbetaling gelden DOP Petten (Seniorenpartij) 3 documenten

Aanvullende vraag Seniorenpartij Schagen nav antwoorden persvraag NHD Thorbeckestraat 2 documenten

Vraag vermogensgrens bij kwijtschelding belastingen (SP) 2 documenten

Opvang asielzoekers Bosweg 14 ’t Zand NH (VVD) 2 documenten

Vragen wegwerpbekers (GroenLinks) 2 documenten

Prioriteit nieuwe woningbouw (VVD) 4 documenten

Vraag Verkeersplan Centrum Schagen (Wens4U) 1 document

De Ruige Korteweg 22 (VVD) 6 documenten

Nav raadsvoorstel renovatie hockeyveld (VVD) 2 documenten

Wijkvereniging Waldervaart (JessLokaal) 2 documenten