Raadsinformatiememo's

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

137 RIM Gunning dierenopvang en vervoer 1 document

136 RIM Informatieavond Omgevingswet 1 document

135 RIM Gateway Review thema 'Geluk'- procesinformatie 1 document

134 RIM Lijst cultuurhistorisch waardevolle graven en Ruimingsprotocol 3 documenten

133 RIM parapluplan, tweede tranche 1 document

132 RIM Uitvoeringsprogramma RES NHN 4 documenten

131RIM Ontwikkeling woonwijk aan Dergmeerweg 1 document

130 RIM Huisvesting Scouting Aquarius 1 document

129 RIM definitieve gunning dierenopvang geg. 1 document

128 RIM uitbreiding terrassen centrum Schagen 1 document

127 RIM Crisisdienst Jeugd 0-18 jaar NHN 1 document

125 RIM stand van zaken huisvesting Doko def_ 1 document

124 RIM Woningbouwmonitor rapportage tot en met derde kwartaal 2021 3 documenten

126 RIM Stand van zaken huisvesting Doko 1 document

123 RIM Gunning Inburgeringsaanbod 1 document

122 RIM Voortgang RES november 2021 3 documenten

121 RIM over motie plaatsen fietsvlonder 1 document

118 RIM Ananasbos 1 document

120 RIM Obligatielening Alliander 1 document

119 RIM Ontwikkeling sportaccommodatie Groenoord 1 document

117 RIM Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet 2 documenten

116 RIM vernieuwen website 1 document

115 RIM Sportvoorzieningen stad Schagen 1 document

114 RIM Dierenopvang en -vervoer 1 document

113 RIM Begroting 2022 2 documenten

112 RIM Jongerenwerk 2021 1 document

111 RIM Duurzaamheidsprogramma Q2-3 4 documenten

110 RIM Toeristenbelasting 3 documenten

109 RIM cultuurprofiel 1 document

108 RIM Ondernemersfonds 1 document

107 RIM bewonersinitiatief Hoge Buurt 1 document

106 RIM vervangen speelplek (kabelbaan) Wetering 1 document

105 RIM verlengen huidige maatregelen gebruik openbare ruimte 1 document

104 RIM Monitor woningbouw tweede kwartaal 2 documenten

103 RIM vissterfte Waldervaart 1 document

102 RIM Bp Pallas-plot en partiele herziening 1 document

101 RIM N248 1 document

100 RIM Noordkop Centraal 1 document

099 RIM Thuiskweken medicinale cannabis 1 document

098 RIM coronamaatregelen en einde Rijkssteun per 1 oktober 2021 1 document

097 RIM voor proces 2e tussenrapportage 1 document

096 RIM voor proces begroting 2022 1 document

095 RIM afwegingskader microturbines op agrarisch bouwvlak 2 documenten

094 RIM Lobbydocument bereikbaarheid NHN 2 documenten

093 RIM Regionale inkoop inburgeringsaanbod 1 document

092 RIM mogelijkheden omzetten recreatieparken naar woongebieden 2 documenten

091 RIM Mentaal welzijn jeugd 1 document

090 RIM Zwembad de Wiel 1 document

014 Raadsinformatiememo JZPlus realisatie fase 2 en inspectie 1 document

088 Raadsinformatiememo toelichting concept ontwikkelvisie 3 documenten

089 Raadsinformatiememo achtervang waarborgfonds sociale woningbouw 1 document

065 Raadsinformatiememo gedragscode soortbescherming 2020 1 document

070 Raadsinformatiememo Diverse ontwikkelingen t.b.v. de toekomst van de stad Schagen 2 documenten

003 Raadsinformatiememo Monitoring Woningbouw (21.403424) 6 documenten

001 Raadsinformatiememo hoofdassen Tuitjenhorn 1 document

002 Raadsinformatiememo Onderhoud sportzaal Waldervaart 1 document

004 Raadsinformatiememo Stand van zaken project J. Israëelsstraat (21.401481) 1 document

005 Raadsinformatiememo Update Corona januari 2021 6 documenten

006 Raadsinformatiememo Heropening horeco-uitbreiding terrassen 1 document

007 Raadsinformatiememo Regionale omroep Noordkop Centraal 1 document

008 a. Raadsinformatiememo reactie college dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten 3 documenten

009 a Raadsinformatiememo SEBAP en DOP januari 2021 2 documenten

010 a Raadsinformatiememo Straatnaamborden (21.405435 ) 2 documenten

011a Raadsinformatiememo bestuurlijke fusie Regius en Trinitas College 2 documenten

012 a Raadsinformatiememo Decembercirculaire 2020 Gemeentefonds 2 documenten

013 a Raadsinformatiememo Beleggen en borgen van de taken Veilig Thuis NHN 2 documenten

015 Raadsinformatiememo stand van zaken TK verkiezing op 17 maart 2021 1 document

017 Raadsinformatiememo Kalverdijkerlaantje 20 C-20-0113 (21.406953) 1 document

018 raadsinformatiememo Cultuureduatie met kwaliteit 1 document

019 Raadsinformatiememo Onderzoek differentiatie toeristenbelasting 1 document

020 a Raadsinformatiememo uitvoeringsprogramma VVTH 2021 7 documenten

021 a Raadsinformatiememo Old Skoel 4 documenten

022 Raadsinformatiememo Toegankelijk en inclusief Schagen 1 document

023 Raadsinformatiememo Besluitvorming RES 1.0 in zicht 1 document

024a Raadsinformatiememo Voortgangsrapportage DZH programma 2020-2021 3 documenten

025a Raadsinformatiememo Gemeentedelers competitie 2 documenten

026 Raadsinformatiememo Mobipunten maart 2021 1 document

027a Raadsinformatiememo asfaltcentrale 2 documenten

028 a. Raadsinformatiememo voorstel wijziging GR OD NHN 2 documenten

030 Raadsinformatiememo Stand van zaken exploitatieplan Remmerdel 1 document

031 Raadsinformatiememo ontwerp Hoofdassen 1 document

032a Raadsinformatiememo motie administratieve lasten jeugdhulp 2 documenten

033 a. Raadsinformatiememo Bovenregionale integrale crisdienst jeugd 3 documenten

034 Raadsinformatiememo Verbouw voormalig VVV gebouw Petten 1 document

035 Raadsinformatiememo Regionale Ontwikkelingsmaatschappij MRA-NHN in oprichting 2 documenten

036 raadsinformatiememo project de Rode Kool te Sint Maarten 1 document

037 a Raadsinformatiememo Kaderbrief 3 documenten

038 Raadsinformatiememo BV Zuiderweg 1 document

039 Raadsinformatiememo kustbus 851 Den Helder Petten 1 document

040 Raadsinformatiememo Garnekuul eindverslag 1 document

041 Raadsinformatiememo Projectverzamelplan 1 document

042 Raadsinformatiememo stand van zaken verkeersplan centrum Schagen 1 document

043 a Raadsinformatiememo eindrapport art. 213a onderzoek Lean 2 documenten

043 a Raadsinformatiememo eindrapport art. 213a onderzoek Lean 2 documenten

044 Raadsinformatiememo voortgang motie SP m.b.t CPO 1 document

045 Raadsinformatiememo Tijdschrijven Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 1 document

046 Raadsinformatiememo Damoclesbeleid 2021 1 document

047 Raadsinformatiememo Achtervang WSW Wooncompagnie 1 document

048a Raadsinformatiememo kosten jeugdzorg 2 documenten

048a Raadsinformatiememo kosten jeugdzorg 2 documenten

050 Raadsinformatiememo Multitreffer 1 document

051 Raadsinformatiememo beantwoording vragen Afval- en Recycleplan 2021-2025 1 document

052a Raadsinformatiememo Toegankelijk en inclusief Schagen 2 documenten

053a Raadsinformatiememo Schagen samen aardgasvrij 3 documenten

054 Raadsinformatiememo planning werkzaamheden begraafplaatsen 2 documenten

055a Raadsinformatiememo Kadernota versus kaderbrief 3 documenten

056 Raadsinformatiememo VVV-gebouw Petten 1 document

057 Raadsinformatiememo stimuleringsregeling opwaardering centrum 1 document

058a Raadsinformatiememo .Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 3 documenten

059 Raadsinformatiememo herhalingaudit 2021 1 document

060 Raadsinformatiememo J. Israelsstraat - woningprogrammering 1 document

061 Raadsinformatiememo Op Kop 1 document

062 Raadsinformatiememo aanbesteding dierenopvang- en vervoer 1 document

063a Raadsinformatiememo OFS 6 documenten

064 a Raadsinformatiememo Jaarverslag 2020 De Kop Werkt! 3 documenten

066 Raadsinformatiememo kustbus 851 zomer 2021 1 document

067 a Raadsinformatiememo RRN Evaluatie JeugdzorgPlus 2020- 2021 2 documenten

068 a. Raadsinformatiememo huisvesting arbeidsmigranten 2 documenten

069 Raadsinformatiememo meicirculaire 2021 gemeentefonds 1 document

071 Raadsinformatiememo Interbestuurlijk toezicht jaarverslag 2020 1 document

072 Raadsinformatiememo RES NHN 1.0 (2) 2 documenten

073 a Raadsinformatiememo Tweede Monitor Woningbouwprogramma 2 documenten

073 a Raadsinformatiememo Tweede Monitor Woningbouwprogramma 1 document

074 a Raadsinformatiememo Persvragen aangaande inuitrit recreatiepark De Wielen Sint Maarten.docx 6 documenten

074 a Raadsinformatiememo Persvragen aangaande inuitrit recreatiepark De Wielen Sint Maarten.docx 6 documenten

075 a Raadsinformatiememo Helmweg 10 Groote Keeten overgangsbepalingen 3 documenten

076 Raadsinformatiememo RRN Uitvoeringsplan decentralisatie Beschermd wonen 1 document

077 Raadsinformatiememo Fin. voor impl. klimaatsdaptieve maatr. woonwijk 't Zand Noord 1 document

078 Raadsinformatiememo Stand van zaken Ruimte-voor-Ruimte-projecten 1 document

079 Raadsinformatiememo Ontwikkeling sportaccommodatie Groenoord 1 document

080 Raadsinformatiememo Onderzoek ondernemers 2021 1 document

081 a. Raadsinformatiememo Horizontaal toezicht informatie- en archiefbeheer 2021 3 documenten

082 a. Raadsinformatiememo Incidentele middelen jeugzorg 2022 2 documenten

083 Raadsinformatiememo Terugkopp. RRN bijeenkomst transformatievisie JeugdzorgPlus na 2023 1 document

084 a Raadsinformatiememo RRN publicatie Inspectierapport over de jeugdbescherming 3 documenten

085 Raadsinformatiememo RRN Veilig Thuis in GR GGD NHN 1 document

086 Raadsinformatiememo Onderwijshuisvesting en duurzaamheid 1 document

087 a. Raadsinformatiememo Folder voor inwoners die een naaste hebben verloren 2 documenten